Новгород-Сіверська
державна гімназія ім. К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський

Бібліотека

Книга 

залишається німою не тільки для        того, хто не вміє читати, а й для того, хтоне вміє дістати з мертвої букви живу думку.

К.Д.Ушинський

В бібліотеці працює гурток по ремонту книг «Книжкова лікарня»

 

Робота активу бібліотеки

Загальні відомості про бібліотеку

 

Бібліотека Новгород-Сіверської державної  гімназії має довгу історію як і сам навчальний заклад.

Роком заснування прийнято вважати 1789 рік, коли було створено Головне народне училище. У 1808, після відкриття чоловічої гімназії, у бібліотеці було вже 605 примірників книг.  І до цього часу в нашому закладі зберігаються книжки, яким більше ніж 140 років.

У  бібліотеці налічується 29460  книг,   10487  підручників та 3145 брошур.

Бібліотека ділиться на дві частини: абонемент і читальний зал на 24 посадочні місця.

Загальна площа бібліотеки 119 м2 (із них 97,9 м2 займають абонемент і читальний зал,   21,1 м2 відведено для зберігання учбового фонду).

Штат бібліотеки – 1 працівник

В роботі  бібліотеки використовуються ІКТ, є доступ до мережі Інтернет. Ноутбуки, які тут знаходяться  широко використовуються вчителями, вихователями та учнями під час підготовки та проведення уроків.

Відвідувачі мають змогу користуватися унікальними енциклопедичними та довідковими виданнями

Навчальним закладом  проводиться передплата періодичних видань як для дітей так і методичної літератури для педагогічних працівників.

 

Графік роботи бібліотеки

Пн.-пн 10-19

Перерва 14-15

Вихідні: субота, неділя

 

 

 

Читання –  найкраще навчання.

 

Пам’ятка

 

 1. Якщо хочеш поговорити з кимось – відкрий книгу
 2. Якщо ти занудьгував – візьми книгу
 3. Якщо хочеш одержати  пораду – відшукай її в книзі
 4. Якщо прагнеш знайти друга – подружи з книгою
 5. Якщо мрієш стати справжньою людиною – читай книги
 6. Якщо хочеш відчути безмежні можливості людського розуму – працюй з книгою

 

 

 

 

 

Основні завдання бібліотеки

 

- сприяти реалiзацiї державної полiтики в галузi освiти,  розвитку навчально-виховного процесу;

- формувати в учнів прагнення до книги як джерела духовного розвитку;

- виховувати в учнів iнформацiйну культуру, культуру читання, прищеплювати навички самостiйної роботи з книгою;

- формувати вмiння користуватися бiблiотекою, її послугами, книгою, її довiдковим апаратом;

- розвивати творчу думку, пiзнавальнi здiбностi та iнтереси школярiв, сприяти успiшному засвоєнню ними навчальних програм;

 

-виховувати учнів на високих зразках світової та вітчизняної культури, формувати на цій основі національну свідомість,
 шанобливе ставлення до книги як головного джерела знань;

- сприяти рiзними формами i методами бiблiотечної роботи самоосвiтi учнiв, пiдвищенню методичної, педагогiчної майстерностi вчителів, шляхом популяризацiї педагогiчної лiтератури та iнформацiї про неї;

- розвивати iнформативнi функцiї бiблiотеки;

 

Основні функції бібліотеки

 

 Акумулююча - бібліотека формує, накопичує, систематизує і зберігає бібліотечно-інформаційні ресурси.

Сервісна - бібліотека надає інформацію про наявні бібліотечно-інформаційні ресурси, організовує пошук і видачу бібліотечно-інформаційних ресурсів, забезпечує доступ до видалених джерел інформації.

Методична - бібліотека розробляє учбові і методичні матеріали по основах інформаційної культури користувачів, алгоритми і технології пошуку інформації.

Учбова - бібліотека організовує підготовку по основах інформаційної культури для різних категорій користувачів.

Просвітницька - бібліотека залучає тих, що навчаються до скарбів світової і вітчизняної культури.

Виховна - бібліотека сприяє розвитку почуття патріотизму по відношенню до держави, свого краю.

Соціальна - бібліотека сприяє розвитку здатності користувачів до самоосвіти і адаптації в сучасному інформаційному суспільстві.

 

 

 

 

Законодавчо-нормативна база бібліотеки


 

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу»

Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу.

Правила користування  бібліотекою.

Посадова інструкція бібліотекаря.

Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час знаходження в бібліотеці.

План роботи бібліотеки.

Перспективний план розвитку бібліотеки

 

 

 

 

 Документація бібліотеки

 

Книга сумарного обліку основного фонду

Книга сумарного обліку навчального фонду

Інвентарні книги основного фонду

Щоденник бібліотеки

Картотека видачі документів основного фонду

Картотека видачі підручників

Реєстраційна картотека руху підручників

Копії накладних

Копії актів звірок доставленої учбової літератури

Зошит обліку літератури, прийнятої від читачів, на заміну втраченої

Зошит обліку документів тимчасового зберігання

Зошит реєстрації періодичних видань

Журнал обліку бібліотечно-бібліографічних довідок

Книга незадоволеного запиту читача

Акти інвентаризаційних перевірок основного фонду

Акти інвентаризаційних перевірок навчального  фонду

Акти на  літературу, отриману безкоштовно, або без супроводжуючих документів

 

 

 

 

 

Про бібліотеки і бібліотечну справу

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

(Вводиться в дію Постановою ВР N 33/95-ВР від 27.01.95)

Цей Закон визначає загальні засади бібліотечної справи і бібліотечну систему України, встановлює вимоги до формування і збереження бібліотечних фондів, бібліотечного обслуговування з метою задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, збагачення духовного потенціалу народу.

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Бібліотечна справа
Бібліотечна справа - складова частина інформаційної, виховної, культурно-освітньої діяльності, що включає комплекс державних, громадських, наукових та практичних заходів, які забезпечують організацію діяльності бібліотек, їх науково-дослідну і методичну роботу, а також підготовку бібліотечних фахівців.

Стаття 2. Бібліотека
Бібліотека - це бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут, що забезпечує акумуляцію і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів та інших носіїв інформації) , які містять і зберігають знання, набуті в процесі розвитку людства, сприяють піднесенню інтелектуального та культурного потенціалу суспільства.
Бібліотеки можуть мати статус юридичної особи або входити до складу юридичної особи.

Стаття 3. Основні напрями бібліотечної діяльності
Основними напрямами бібліотечної діяльності є формування, зберігання документально-інформаційних ресурсів та бібліотечне обслуговування.

Стаття 4. Державна політика в галузі бібліотечної справи
Державна політика в галузі бібліотечної діяльності визначається принципами науковості, а також загальнодоступності, безплатності основних послуг бібліотек, поєднання державного управління і громадського самоврядування.
Основними напрямами державної політики в галузі бібліотечної діяльності є:
- стимулювання розвитку бібліотечної справи шляхом розширення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування та морального і матеріального заохочення осіб, які зробили значний внесок в бібліотечну справу;
- ведення єдиної державної системи реєстрації носіїв інформації;
- створення умов для зберігання бібліотечних фондів, їх комплектування та матеріально-технічного забезпечення;
- сприяння науковим дослідженням, розробці та здійсненню цільових програм розвитку бібліотечної діяльності;
- забезпечення єдиної системи підготовки та підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів.

Стаття 5. Право громадян, підприємств, установ і організацій на бібліотечне обслуговування
Громадяни незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, віку, ставлення до релігії, роду і характеру занять, місця проживання, а також підприємства, установи і організації мають право на доступ до бібліотечних фондів та одержання бібліотечних послуг. Це право забезпечується створенням мережі загальнодоступних бібліотек, заснованих на державній формі власності, та шляхом державної підтримки загальнодоступних бібліотек, які засновані на інших формах власності і забезпечують безплатне надання основних видів бібліотечних послуг.
Основні види безплатних бібліотечних послуг, а так само розмір оплати та перелік окремих видів платних послуг, що надаються бібліотеками, заснованими на державній формі власності, визначаються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Забороняється використовувати дані про користувачів бібліотеки та їх читацькі інтереси з будь-якою метою, крім наукової.

Стаття 6. Законодавство про бібліотеки та бібліотечну справу
Відносини у сфері бібліотечної діяльності регулюються Конституцією України, Основами законодавства України про культуру, цим Законом,іншими актами законодавства, прийнятими відповідно до нього.

Розділ II

БІБЛІОТЕЧНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

Стаття 7. Основи організації і функціонування системи бібліотек
Бібліотечна система України - це розгалужена мережа бібліотек різних видів, заснованих на державній (загальнодержавній та комунальній), колективній чи приватній формах власності.
Бібліотечна система організовується і функціонує на основі:
- створення територіальних, відомчих (галузевих), міжвідомчих (міжгалузевих та інших) бібліотечних систем і об'єднань, підпорядкованих відповідним центральним (або головним) бібліотекам та існування окремих бібліотек різних типів і видів (поза межами цієї системи);
- здійснення на загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях централізованого, скооперованого або скоординованого комплектування фондів бібліотек, обробки документально-інформаційних ресурсів, створення спільно з підприємствами, установами і організаціями, діяльність яких пов'язана із збиранням, обробкою або накопиченням інформації, єдиних довідково-інформаційних фондів та банків даних;
- узгодження профілю комплектування фондів бібліотек, спільної організації науково-дослідної, науково-бібліографічної та науково-методичної роботи, спільного використання технічних засобів, здійснення інших форм координації і кооперації роботи бібліотек, незалежно від підпорядкованості в масштабах міста, району, області, Автономної Республіки Крим, держави в цілому, а також окремих галузей народного господарства.

Стаття 8. Види бібліотек
На території України утворюються і діють бібліотеки та системи бібліотек, що відрізняються за своїм цільовим призначенням, складом користувачів, спеціалізацією бібліотечних фондів та іншими ознаками: публічні бібліотеки для дорослих, юнацтва, дітей; наукові і спеціальні, спеціалізовані бібліотеки загального користування, а також для осіб з фізичними вадами, бібліотеки навчальних закладів та наукових установ; універсальні, багатогалузеві і галузеві бібліотеки тощо.
Відповідно до значення і функцій утворюються бібліотеки: всеукраїнські, бібліотека Автономної Республіки Крим, обласні, центральні районні і міські Централізованих бібліотечних систем, також окремі районні, міські та сільські.Віднесення бібліотек до зазначених категорій здійснюється відповідними органами Міністерства культури України, Автономної Республіки Крим, місцевими органами влади, крім випадків, передбачених цим Законом. Міністерство культури України визначає бібліотеки, що виконують функції науково-методичних центрів.

Стаття 9. Національна бібліотека України
Національна бібліотека України - головна всеукраїнська бібліотека - є культурним, документально-комунікативним та науково-дослідним центром, що забезпечує у взаємодії з національними спеціалізованими та іншими бібліотеками максимально повне формування, зберігання та загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів.
Національна бібліотека України створюється Верховною Радою України і виконує функції парламентської. Загальнодержавний характер її діяльності забезпечує Міністерство культури України.
Бібліотечні фонди Національної бібліотеки України становлять національне багатство народу України і перебувають під охороною держави.
Національна бібліотека України має право на обов'язковий безплатний примірник всіх друкованих видань та окремих інших документально-інформаційних носіїв, що випускаються в Україні.
Статут Національної бібліотеки України, перелік та порядок передачі документально-інформаційних носіїв, що випускаються в Україні, а також перелік документально-інформаційних носіїв, що підлягають обов'язковому зберіганню в фондах Національної бібліотеки України, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 10. Національні спеціалізовані бібліотеки
Національні спеціалізовані бібліотеки є головними всеукраїнськими галузевими бібліотечними установами з питань бібліотечного та інформаційного забезпечення, національними книгосховищами, сховищами інших носіїв інформації, галузевими організаційно-методичними центрами відповідної мережі бібліотек.
Засновником національної спеціалізованої бібліотеки виступає відповідний центральний орган державної виконавчої влади.
Статус національної надається спеціалізованій бібліотеці Кабінетом Міністрів України за пропозицією засновника та Міністерства культури України.
Національна спеціалізована бібліотека має право на обов'язковий безплатний примірник відповідних спеціалізованих друкованих видань чи інших носіїв інформації, що випускаються в Україні.
Положення про Національну спеціалізовану бібліотеку, перелік та порядок передачі спеціалізованих документально-інформаційних носіїв, що випускаються в Україні, а також перелік спеціалізованих документально-інформаційних носіїв, що підлягають обов'язковому зберіганню в фондах Національної спеціалізованої бібліотеки, затверджується Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Взаємодія бібліотек з підприємствами, установами та організаціями
Функціонування бібліотек здійснюється на основі взаємодії бібліотек з іншими культурно-освітніми і науковими закладами, підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов'язана із збиранням, обробкою або накопиченням інформації (преса, книговидання, кіно, телебачення, радіомовлення тощо), об'єднаннями громадян.
Наукові та науково-технічні бібліотеки, співпрацюючі з підприємствами, установами та організаціями, діяльність яких пов'язана із збиранням, обробкою або накопиченням інформації, сприяють взаємному комплектуванню фондів патентною, нормативно-технічною і конструкторською документацією, неопублікованими матеріалами та іншою спеціалізованою літературою.
На підприємствах, в установах і організаціях, які не мають бібліотек, але мають у своєму складі підрозділи науково-технічної інформації, відповідні документально-інформаційні ресурси зосереджують у фондах цих підрозділів.

Розділ III

ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ І ЛІКВІДАЦІЇ БІБЛІОТЕК

Стаття 12. Створення бібліотек
Бібліотеки створюються відповідно до соціально-економічних, національних, культурно-освітніх, виробничих потреб суспільства за наявності встановленого мінімуму бібліотечного фонду, матеріально-технічного та кадрового забезпечення. Бібліотеки, засновані на державній формі власності, створюються згідно з нормативами, встановленими відповідними відомствами.
Мінімум бібліотечного фонду для окремих видів бібліотек визначається Кабінетом Міністрів України.
Бібліотеки можуть створюватись і діяти в усіх організаційно-правових формах.
Іноземні юридичні та фізичні особи мають право створювати бібліотеки на території України на загальних підставах, якщо інше не передбачено законодавством України.
Бібліотека діє на основі статуту (положення), що затверджується її засновником (засновниками). Статут (положення) не повинен суперечити чинному законодавству.

Стаття 13. Реєстрація бібліотек
Реєстрація бібліотек незалежно від їх форми власності проводиться за місцем знаходження у виконавчому комітеті міської (крім міст з районним поділом), районної Ради народних депутатів.
В цьому разі бібліотека набуває статусу юридичної особи.
Свідоцтво про реєстрацію бібліотеки є підставою для відкриття рахунків в установах банків.
За реєстрацію бібліотеки вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Створення бібліотеки в складі юридичної особи такої реєстрації не потребує.
Відмова в реєстрації оскаржується в судовому порядку.
Для реєстрації подаються такі документи:
- рішення засновника (засновників) або уповноваженого ним (ними) органу про створення бібліотеки;
- статут (положення) відповідної бібліотеки;
- документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію;
- документи, що засвідчують мінімум бібліотечного фонду, джерела фінансування для належного функціонування бібліотеки.
Реєстрація здійснюється (за наявності всіх документів) за заявницьким принципом протягом не більше п'яти робочих днів. Орган, який здійснює реєстрацію, зобов'язаний протягом цього терміну видати посвідчення про реєстрацію і в десятиденний термін подати відомості до органів державної статистики.

Стаття 14. Реорганізація бібліотек
Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) бібліотек може відбуватися відповідно до чинного законодавства.
Перереєстрація бібліотеки проводиться в разі зміни форми власності або назви бібліотеки і здійснюється в порядку, встановленому для її реєстрації.
Забороняється приватизація і перетворення (перепрофілювання) бібліотек, які є юридичними особами і засновані на державній формі власності.
У разі приватизації майна юридичної особи, в складі якої є бібліотека, одночасно можуть бути приватизовані бібліотечні фонди та інше майно, необхідне для її діяльності, за наявності зобов'язання нового власника продовжити подальше функціонування бібліотеки протягом десяти років. В разі відсутності такого зобов'язання зазначене майно не підлягає приватизації, а рішення щодо подальшого управління ним або передачі його у господарське відання приймає орган приватизації.

Стаття 15. Ліквідація бібліотек
Бібліотеки ліквідуються за рішенням власника, суду, арбітражного суду у випадках, передбачених чинним законодавством.
У разі ліквідації (не пов'язаної із зміною форми власності) державних підприємств, установ, організацій, у складі яких є бібліотеки, бібліотечні фонди та інше майно, необхідне для її діяльності, переходять до правонаступника.
Доцільність реорганізації та ліквідації бібліотек, заснованих на державній формі власності, визначається відповідними органами влади.

Розділ IV

БІБЛІОТЕЧНІ ФОНДИ

Стаття 16. Склад бібліотечних фондів
Бібліотечний фонд - це сукупність документально-інформаційних ресурсів (книг, документів, рукописів, аудіовізуальних матеріалів,інших носіїв інформації).
Бібліотечні фонди формуються як універсальні, галузеві, спеціалізовані, залежно від виду носія інформації тощо.

Стаття 17. Державний бібліотечний фонд України
Державний бібліотечний фонд України становлять фонди бібліотек, взаємопов'язаних координованим комплектуванням, єдиним довідковим апаратом, системою депозитарного зберігання, перерозподілу і взаємовикористання фондів.
Особливо цінні, рідкісні видання та колекції включаються до Державного реєстру національного культурного надбання України згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
Архівні, рукописні та окремі документи, зібрані в бібліотеці, входять до складу Національного архівного фонду України згідно з Законом України "Про Національний архівний фонд і архівні установи" ( 3814-12 ).

Стаття 18. Комплектування бібліотечних фондів
Бібліотеки мають пріоритетне право на придбання книг, документів, інших носіїв інформації відповідно до профілю комплектування їх фондів.
Це право забезпечується одержанням обов'язкових примірників книг, документів, інших носіїв інформації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, випуском літератури за державним контрактом, наявністю спеціалізованих торговельних організацій і підприємств (бібліотечних колекторів, магазинів тощо), пільговим оподаткуванням видавництв, поліграфічних та інших підприємств, які забезпечують бібліотеки документально-інформаційними ресурсами.
Комплектування бібліотечних фондів здійснюється будь-яким шляхом, не забороненим законодавством.
Видання та інші матеріали, що не входять до Національного архівного фонду України, можуть бути передані безкоштовно з фондів одних бібліотек до фондів інших бібліотек.
Маловикористовувані, але цінні у науковому і художньому відношенні книги, документи та інші носії інформації можуть передаватися в бібліотеки-депозитарії.
Порядок передачі зазначених видань в бібліотеки-депозитарії визначається Міністерством культури України.

Стаття 19. Облік, зберігання і використання документально інформаційних одиниць, що знаходяться у бібліотечних фондах
Збереження документально-інформаційних одиниць, що знаходяться у бібліотечних фондах, здійснюється відповідно до чинного законодавства та встановлених стандартів, технічних умов та інших нормативних документів.
Власник бібліотеки забезпечує належні матеріально-технічні умови для збереження і використання фондів.
Облік, зберігання та використання документально-інформаційних одиниць, що знаходяться в бібліотечних фондах, здійснюється відповідно до правил, затверджених Міністерством культури України.
Вилучення з бібліотечних фондів книг, документів та інших носіїв інформації, в тому числі ветхих, застарілих у науково-технічному, виробничому відношеннях, втрачених друкованих видань чи інших носіїв інформації здійснюється у порядку, визначеному Міністерством культури України. Забороняється вилучення документів з бібліотечних фондів за ідеологічними чи політичними ознаками.
Облік, зберігання та використання книг, документів та інших носіїв інформації, що знаходяться у бібліотечних фондах і є пам'ятками історії та культури, здійснюються відповідно до чинного законодавства.
Облік, зберігання та використання документів Національного архівного фонду України, що знаходяться у бібліотеках, здійснюються за правилами, що затверджуються Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів України.

Стаття 20. Відповідальність за шкоду, заподіяну бібліотечному фонду
Особи, які заподіяли шкоду бібліотечному фонду, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
Правилами користування бібліотечним фондом може передбачатися кратне відшкодування шкоди у зв'язку із втратою, знищенням, пошкодженням або розкраданням книг, документів, інших носіїв інформації, в тому числі окремих одиниць бібліотечного фонду.

Розділ V

БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Стаття 21. Бібліотечне обслуговування
Формами бібліотечного обслуговування є: абонемент, читальний зал, обслуговування поза бібліотекою (бібліотечні пункти, пересувні бібліотеки), а також інші форми.
Користувачами бібліотечних послуг є: юридичні і фізичні особи України, зарубіжних країн та особи без громадянства.
Користування бібліотечними послугами є добровільним і здійснюється на умовах і у порядку, передбачених правилами, що встановлюються власником бібліотеки.
Типові правила користування бібліотеками затверджуються Міністерством культури України.
Правилами користування бібліотекою може передбачатися грошова застава за особливо цінні книги та об'єкти користування.

Стаття 22. Права та обов'язки бібліотек
Бібліотеки в порядку, передбаченому їх статутами (положеннями), мають право: визначати зміст, напрями і конкретні форми своєї діяльності; визначати структуру бібліотеки, штати, форму оплати праці бібліотечних працівників; здійснювати співробітництво з бібліотеками та іншими установами зарубіжних країн, розпоряджатися коштами, отриманими від надання платних послуг, благодійних внесків тощо; залучати додаткові кошти для розвитку статутної діяльності та стимулювання працівників бібліотек.
Бібліотеки зобов'язані: надавати користувачам доступ до бібліотечного фонду та довідково-інформаційних матеріалів і можливість користування ними згідно із встановленими правилами; виконувати інші вимоги щодо обслуговування користувачів, встановлені правилами користування бібліотеками.

Стаття 23. Права та обов'язки користувачів
Користувачі мають право одержувати у користування книги, документи та інші носії інформації з бібліотечних фондів відповідно до правил користування бібліотекою; користуватися послугами довідково-інформаційного, бібліографічного характеру та отримувати інші послуги (в тому числі платні).
Користувачі бібліотек зобов'язані дотримувати правил користування бібліотекою.

Стаття 24. Обмеження у наданні бібліотечних послуг
Обмеження у наданні бібліотечних послуг, що стосуються доступу до бібліотечних фондів, допускаються у випадках, передбачених законодавством України.

Розділ VI

УПРАВЛІННЯ БІБЛІОТЕЧНОЮ СПРАВОЮ

Стаття 25. Державне управління бібліотечною справою
Центральним органом державної виконавчої влади, що здійснює загальне методичне керівництво бібліотеками і координує їх роботу, є Міністерство культури України.
Міністерства, державні комітети, відомства, інші державні органи і організації здійснюють керівництво підвідомчими їм бібліотеками.
Міністерство культури України як центральний орган державної виконавчої влади реалізує єдину державну політику щодо бібліотечної справи в Україні; формує вимоги щодо державного статистичного обліку бібліотек, заснованих на території України; визначає державні потреби щодо бібліотечного обслуговування та нормативи, що гарантують його належний рівень; створює спеціалізовані організаційні структури для матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення бібліотечної діяльності; здійснює координацію робіт по об'єднанню бібліотек в єдину інформаційну систему; організує підготовку бібліотечних кадрів; здійснює контроль за діяльністю державних бібліотек, збереженням ними єдиного бібліотечного фонду України; організує наукові дослідження в галузі бібліотекознавства, бібліографії, документознавства та науково-інформаційної діяльності; встановлює державні бібліотечні стандарти.
Міністерства та інші органи державної виконавчої влади реалізують державну політику в галузі бібліотечної справи, визначають систему управління мережею підпорядкованих їм бібліотек, забезпечують координацію їх діяльності з бібліотечною системою Міністерства культури України.

Стаття 26. Участь громадськості в бібліотечній справі
Держава сприяє розвитку суспільної активності громадян і залучає громадські організації до управління бібліотечною справою.
Громадяни та їх об'єднання мають право брати участь в фінансуванні бібліотечних програм, підтримці творчих починань у діяльності бібліотек, вирішенні соціальних і побутових проблем бібліотечних працівників.
Це право реалізується шляхом створення читацьких та наглядових рад бібліотек, благодійних фондів, розвитку інших форм спонсорства, меценацтва.
Органи виконавчої влади у межах своєї компетенції можуть делегувати громадським організаціям культурологічної спрямованості окремі повноваження щодо розвитку бібліотечної справи, здійснюють контроль за реалізацією цих повноважень.
У своїй діяльності громадські організації культурологічної спрямованості керуються цим Законом, Законом України "Про об'єднання громадян" ( 2460-12 ), іншими законодавчими актами.

Стаття 27. Фінансування бібліотек
Фінансування державних бібліотек здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, передбачених державою на нормативній основі на розвиток бібліотечної справи.
Основними джерелами фінансування бібліотек, заснованих державними органами, є державний і місцеві бюджети; бібліотек, заснованих на колективній та приватній власності, - кошти засновників.
Держава фінансує будівництво і реконструкцію державних бібліотечних будівель (споруд) і приміщень, стимулює розвиток позастаціонарних форм обслуговування жителів віддалених районів, осіб з фізичними вадами, розробку та реалізацію цільових програм.
Додаткове фінансування державних бібліотек може здійснюватися з позабюджетних коштів, коштів підприємств, установ, організацій, в тому числі об'єднань громадян, за рахунок власної господарської діяльності, пожертвувань та з інших джерел, не заборонених законодавством.
Валютні кошти на потреби бібліотек виділяються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Валютні надходження до бібліотек (інформаційне обслуговування іноземних організацій та громадян, інші види послуг) залишаються у розпорядженні бібліотек і використовуються на забезпечення їх статутної діяльності (придбання літератури, технічних засобів тощо).

Стаття 28. Матеріально-технічне забезпечення
Засновники бібліотек зобов'язані забезпечувати їх будівлями (спорудами), збудованими за спеціальними проектами, або іншими упорядкованими приміщеннями, що відповідають умовам обслуговування читачів і збереження фондів, відповідними засобами механізації і автоматизації бібліотечних процесів, розмножувальною технікою, іншим обладнанням та транспортом.
Забороняється переміщення бібліотек без надання рівноцінного приміщення для обслуговування читачів, роботи працівників, збереження фондів.

Стаття 29. Науково-методичне і кадрове забезпечення бібліотечної справи
Надання бібліотекам методичної допомоги покладається на бібліотеки - науково-методичні центри.
Бібліотеки - науково-методичні центри видають у встановленому порядку бібліографічні, методичні посібники та інші матеріали.
Органи державної виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють заходи щодо забезпечення бібліотек працівниками із спеціальною бібліотечною освітою, підвищення їх кваліфікації, поліпшення житлово-побутових умов бібліотечних працівників, а також здійснюють їх матеріальне і моральне заохочення.
Пріоритетне право на вакантні посади мають особи з вищою і середньою бібліотечною освітою.

Стаття 30. Господарська діяльність бібліотек
Бібліотеки здійснюють господарську діяльність відповідно до чинного законодавства та їх статутів (положень).
Майно, придбане за рахунок прибутків, одержаних від платних послуг, належить бібліотеці.
В порядку, передбаченому законодавством, бібліотеки, що безкоштовно надають основні види бібліотечних послуг, звільняються від оподаткування прибутків, отриманих від надання платних бібліотечних послуг.

Стаття 31. Соціальні гарантії працівників бібліотек
Держава гарантує та забезпечує працівникам бібліотек встановлення середньої заробітної плати у розмірі не нижче середнього рівня заробітної плати працівників народного господарства.
На працівників бібліотек незалежно від форм власності і статусу поширюється законодавство про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.
Працівники бібліотек, які працюють у сільській місцевості та селищах міського типу, мають пільги щодо оплати житла, опалення, освітлення тощо відповідно до чинного законодавства.
Підприємства, установи і організації за рахунок власних коштів можуть встановлювати додаткові пільги працівникам бібліотек.

Розділ VII

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ БІБЛІОТЕЧНОЇ СПРАВИСтаття 32. Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи здійснюється на основі міжнародних договорів, укладених Україною, Основ законодавства України про культуру, цього Закону та інших актів законодавства України.

Розділ VII

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА
ПРО БІБЛІОТЕЧНУ СПРАВУ

Стаття 33. Відповідальність за порушення законодавства про бібліотечну справу
Особи, винні в порушенні законодавства про бібліотечну справу, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 27 січня 1995 року
N 32/95-ВР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО БІБЛІОТЕКУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 1. Загальні положення
  1. Бібліотека загальноосвітнього навчального закладу (надалі навчального закладу) є його обов'язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в уроч­ний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
  2. Навчальний заклад забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується навчальним закладом на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.
  3. У своїй діяльності бібліотеки керуються Законом України "Про освіту", Законом України "Про бібліотеку і бібліотечну справу", іншими законодавчими та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
  4. Бібліотека навчального закладу своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізації і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
  5. Положення визначає рівень базисних вимог до бібліотеки навчального закладу і підлягає конкретизації стосовно профільних, регіональних, організаційних особливостей та змісту роботи кожного конкретного навчального закладу.
  6. Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів, якими є вчителі, вихователі, учні, працівники навчального закладу, батьки.
  7. Бібліотека може надавати користувачам додаткові платні послу­ги згідно з чинним законодавством.
  8. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації, перелік основних послуг і умови їх надання визна­чаються правилами користування бібліотекою, які затверджуються директором навчального закладу, і складаються на основі типових правил користування бібліотекою.
 2. Основні завдання
  1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу конкретного закладу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог у самоосвіті.
  2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі удосконалення традиційних і засвоєння нових форм та методів робо­ти. Внесення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
  3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з'ясування прав і обов'язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.
  4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
  5. Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів, вихователів, батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
  6. Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвільній діяльності, профорієнтаційному визначенні.
  7. Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації, свідомого добору джерел, навичок систематизації та особистої оцінки.
  8. Координація діяльності бібліотеки з громадськими організація­ми, співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.
 3. Зміст роботи
  1. Формує універсальний, з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним і виховним функціям, запитам та інтересам кори­стувачів, забезпечує його належне розміщення, облік і зберігання. У нього включається: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, на­вчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізопродукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вий­шли друком як в Україні, так і за кордоном.
   1. Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.
   2. Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, проводить роботу з його популяризації.
   3. Обслуговує читачів у режимі абонента та читальної зали.
  2. Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовую­чи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
   1. Бере участь у створенні і використанні галузевих баз да­них.
   2. За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.
   3. Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.
  3. Засобами бібліотечної роботи популяризує книжку і читання. Підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.
   1. Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову і інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуаль­ного інформування.
   2. Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.
   3. Спільно з вчителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечо­ри, диспути, ігри та інші масові заходи.
   4.  Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов'язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.
  4. У межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових за­ходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.

Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших на­вчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій і заходів у навчальній і дозвільній діяльності.

 1. Реалізує можливості взаємовикористання бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонемента (МБА).
 2. Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.
 1. Управління, структура та штати
  1. Відкриття бібліотеки здійснюється за наявності відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази: приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонемента, читальної зали (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп'ютерами, охоронними і протипожежними засобами.
  2. Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки.
  3. Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної і ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу.

Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить в собі назву навчального закладу.

 1. 3а організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів відповідає завідувач бібліотеки, який підпорядковується директору навчального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.
 2. Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Посадові обов'язки бібліотечного працівника визначаються на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно кваліфікаційним вимогам.
 3. Бібліотечні працівники підлягають атестації згідно з чинним законодавством.
 4. Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених цим Положенням, оплачується додатково або компенсується додат­ковими вихідними.
 5. За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультативів.
 6. Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчаль­ного закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.
 7. Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.
 8. Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і вико­ристання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтв України, відповідає за зберігання фонду згідно чинного законодавства.
 9. Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.
 10. Придбання літератури й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові .вклади (дотації місцевих органів, спонсорів базових підприємств, громадських організацій, шефської допомоги та інші), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).
 11. Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотекам надають Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.
 12. При бібліотеці працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.
 13. Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек району, громадськості, а також батьки та учні.
 1. Права, обов'язки та відповідальність
  1. Бібліотека має право:
   1. Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.
   2. Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керів­ником навчального закладу.
   3. Визначати згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, нанесеного корис­тувачем.
  2. Бібліотечні працівники мають право:
   1. Брати участь у керівництві загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.
   2. На вільний доступ до інформації, пов'язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів, роботи навчального закладу, його структурних підрозділів.
   3. На підтримку з боку органів освіти, різного рівня та адм­іністрації навчального закладу, в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб'єднань, наукових конференцій, семінарів із питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.
   4. На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури і мистецтва України.
   5. На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.
   6. На щорічну відпустку в розмірі 24 робочих днів та додаткову оплачувану відпустку (до 12 робочих днів) відповідно до колективного договору між працівниками та керівництвом загальноосвітнього навчального закладу.
   7. На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти та культури.
  3. Бібліотечні працівники відповідають за:
   1. Виконання трудових відносин згідно з законодавчо-нормативними актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.
   2. Дотримування функцій, що передбачені цим Положенням.
   3. Збереження бібліотечних фондів згідно з діючим законодавством.

 

                      Правила користування бібліотекою

 
1. Загальні положення 
 1.1. Типові правила користування бібліотекою загальноосвітнього навчального закладу розроблені відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» зі змінами і доповненнями, затвердженими Верховною Радою України 16.03.2000 p., «Типових правил користування бібліотеками в Україні», затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001 р. № 319 і зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 р. за № 538/5729, «Положень про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу», затверджених наказом Міносвіти України від 14.05.99 р. № 139. 
 1.2. Правила користування бібліотекою — це документ, що регламентує відносини користувача з бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів бібліотеки, права та обов'язки користувачів бібліотеки. 
 1.3. На підставі Типових правил бібліотека кожного загальноосвітнього навчального закладу (далі ЗНЗ) розробляє власні правила користування бібліотекою відповідно до складу користувачів, спеціалізації ЗНЗ. Правила затверджуються директором навчального закладу. 
 1.4. Бібліотека обслуговує користувачів на абонементі, у читальному залі, за міжбібліотечним абонементом (далі МБА). 
2. Порядок користування бібліотекою 
 2.1. Учні ЗНЗ записуються до бібліотеки в груповому (класи) або в індивідуальному порядку за списками, співробітники , та викладачі - за паспортами. 
 2.2. На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві документів з фонду бібліотеки та їх повернення. 
 2.3. Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з Правилами користування нею і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі (крім учнів 1-4 класів). 
3. Порядок користування абонементом та читальним залом
 3.1. Термін користування документами, які видаються на абонемент, не більше ЗО днів2. Кількість примірників, які ви¬даються на абонемент, не більше 5. 
 3.2. Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці року.
 3.3. У разі необхідності термін використання документів може бути продовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо видання користується попитом.
 3.4. Періодичні видання видаються вчителям - предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписується в читацькому формулярі (крім учнів 1- 4 класів). 
 3.5. Періодичні видання видаються учням лише в читальному залі. 
 3.6. Кількість документів, які видаються в читальному залі, не обмежена. 
 3.7. Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, альтернативні підручники, хрестоматії, видання, отримані за МБА, видаються лише в читальному залі. 
4. Права, обов'язки та відповідальність користувачів 
Користувач має право: 
 4.1. Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами3. 
 4.2. Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.
 4.3. Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки, користуватися послугами МБА. 
 4.4. Отримувати бібліотечно-бібліографічні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією). 
 4.5. Брати участь у заходах, що їх проводить бібліотека. 
 4.6. Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці. 
 4.7. Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку документів, якими він користується. 4.8. Подавати адміністрації ЗНЗ зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки. Користувач зобов'язаний: 
 4.9. Дотримуватися Правил користування бібліотекою. 
 4.10. У разі запису до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра. 4.11. Дбайливо ставитись до документів, отриманих з фондів бібліотеки; не псувати, не робити позначок, підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки. 
 4.12. Повертати документи не пізніше встановленого терміну. 
 4.13. Не виносити з приміщення бібліотеки документи, які не зафіксовані в читацькому формулярі. 
 4.14. У разі вибуття з ЗНЗ повернути до бібліотеки документи, що за ним зафіксовано. Відповідальність користувачів:
 4.15. У разі втрати або пошкодження документів з фонду бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або .рівноцінними (за визначенням бібліотекаря) документами, або внести кратне відшкодування вартості документа. Вартість відшкодування визначається бібліотекою залежно від цінності документа. 
 4.16. За втрату документів з бібліотечних фондів або їх пошкодження відповідальність несуть батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. 
5. Права та обов'язки бібліотеки Бібліотека зобов'язана: 
 5.1. Формувати універсальний бібліотечний фонд з урахуванням змісту навчання в ЗНЗ, згідно з його інформаційними і виховними функціями, запитами та інтересами користувачів тощо. 
 5.2. Організовувати, раціонально розміщувати та вести облік бібліотечних фондів. 
 5.3. Систематично аналізувати використання бібліотечного фонду. 
 5.4. Пропагувати книгу і читання засобами бібліотечної роботи, сприяти підвищенню культури читання.
 5.5. Складати і готувати списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі, виконувати довідкову та інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. 
 5.6. Формувати систему бібліотечно-бібліографічної освіти учнів та педколективу. 
 5.7. Систематично слідкувати за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів. 
 5.8. Забезпечувати користувачів необхідними документами під час канікул та для підготовки до вступних іспитів. 5.9. Замовляти документи за МБА. 
 5.10. Проводити на початку навчального року перереєстрацію користувачів. 
 5.11. Організовувати ремонт видань та палітурні роботи. 
 5.12. Створювати та підтримувати комфортні умови для роботи користувачів. 
 5.13. Забезпечувати режим роботи бібліотеки згідно з вимогами навчального закладу. Бібліотека має право: 
 5.14. Визначати зміст та форми своєї діяльності.
 5.15. Знайомитись з планами навчально-виховної роботи ЗНЗ. 
 5.16. Ставити до відома адміністрацію ЗНЗ про порушення користувачами основних вимог до користування документами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

бібліотекаря (завідувача бібліотеки)

 

1.Загальні положення

1.1.Ця посадова інструкція розроблена на основі тарифно-кваліфікаційних характеристик завідувача бібліотеки і бібліотекаря.

1.2.Бібліотекар (завідувач бібліотеки) призначається на посаду і звільняється з неї директором школи.

1.3.Бібліотекар повинен мати вищу або середню спеціальну професійну освіту (без вимог до стажу роботи) чи загальну середню освіту, курсову підготовку і стаж роботи на посаді бібліотекаря (бібліографа) не менше ніж З роки.

1.4.Бібліотекар підпорядковується безпосередньо заступнику директора школи з навчально-виховної роботи.

 1.5.У своїй діяльності бібліотекар керується законодавством України про культуру, освіту і бібліотечну справу; постановами Уряду України з питань розвитку культури; керівними документами органів управління освітою з питань бібліотечної роботи; правилами організації бібліотечної роботи, обліку, інвентаризації; правилами з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту, а також Статутом і Правилами внутрішнього трудового розпорядку школи, і цією Інструкцією.  

 

2.Функції  

Основними напрямами діяльності бібліотекаря є:

2.1.Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу в школі.

2.2.Пропаганда читання як форми культурного дозвілля та інтелектуального розвитку.  

 

3.Посадові обов'язки  

Бібліотекар виконує такі посадові обов'язки:

3.1.Організовує роботу бібліотеки школи, формування, облік і збереження бібліотечного фонду.

3.2.Складає каталоги, картотеки, довідники, тематичні списки та огляди літератури. 3.3.Обслуговує учнів і працівників школи на абонементі й у читальному залі, організовує і здійснює пов'язану з цим інформаційну роботу (виставки, оформлення вітрин та інші заходи щодо пропаганди книг); здійснює підбір літератури на вимогу читачів:

 3.4.Веде облік роботи бібліотеки і подає відповідну звітність.

3.5.Приймає книжкові фонди на відповідне зберігання за актом та разовими документами і веде відповідний облік, бере участь в інвентаризації книжкових фондів, списанні застарілої і знищеної літератури з визначених причин та відповідно до чинних норм.

3.6. Здійснює у встановленому порядку заходи щодо компенсування шкоди, завданої книжковому та іншим фондам; бібліотеки з вини читачів (користувачів) чи пов'язаної з нестачею, втратою або псуванням книг.

3.7.Встановлює і підтримує зв'язки з іншими бібліотеками, організовує міжбібліотечний обмін:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3.8. Оформляє передплату школи на періодичні видання, контролює їх доставку. 3.9.Здійснює заходи щодо забезпечення бібліотеки необхідним обладнанням. 3.10.Організовує читацькі конференції, літературні вечори та інші масові заходи. 3.11.Дотримується правил з охорони праці, техніки безпеки і протипожежного захисту; стежить за належним санітарним станом приміщень і фондів бібліотеки.  

 

 1. Права

Бібліотекар має право:

4.1.Давати обов'язкові для виконання вказівки учням і працівникам школи з питань, які стосуються дотримання правил користування бібліотечними фондами.

4.2.Контролювати й спрямовувати роботу прибиральника службових приміщень і працівника з обслуговування і поточного ремонту приміщень, споруд та обладнання бібліотеки.

4.3.Брати участь у засіданнях педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу. 

 

 5. Відповідальність  

5.1.За невиконання чи неналежне виконання без поважних причин Статуту і Правил внутрішнього трудового розпорядку школи, законних розпоряджень директора школи та інших локальних нормативних активів посадових обов'язків, встановлених Інструкцією, в тому числі за невикористання наданих, йому прав, бібліотекар несе дисциплінарну відповідальність у порядку, визначеному трудовим -законодавством.

5.2.За навмисно завдані школі чи учасникам навчального процесу у зв'язки з виконанням (невиконанням) своїх посадових обов'язків збитки бібліотекар несе матеріальну відповідальність у порядку і в межах, встановлених  

 

 1. Взаємовідносини (зв'язки за посадою).
 2. Бібліотекар:  

6.1.Працює за графіком, складеним виходячи з 40-годинного робочого тижня і затвердженим директором школи за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи.

6.2.Може бути залучений за розпорядження заступника директора з навчально-виховної роботи до заміни тимчасово відсутніх учителів і вихователів у межах нормативної тривалості свого робочого часу з додатковою погодинною оплатою педагогічної роботи. 6.3.Отримує від директора школи і його заступників інформацію нормативно-правового та організаційно-методичного характеру, ознайомлюється з відповідними документами.

6.4. Працює в тісній взаємодії з учителями, батьками учнів (особами, які їх заміняють) систематично обмінюється інформацією з питань, що належать до його компетенції, з адміністрацією, педагогічними працівниками школи.

 

 

 

Інструкція

з безпеки життєдіяльності учнів під час знаходження в бібліотеці

 

 1. Загальні положення

1.1. Дана інструкція поширюється на всіх учасників навчально-виховного процесу під час знаходження в приміщенні бібліотеки.

1.2. Інструкція розроблена відповідно до вимог «Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (наказ МОНУ №563 від 01.08.2001), «Положення про розробку інструкцій з охорони праці» (наказ МОНУ №9 від 29.01.1998) та інших нормативних актів.

1.3. Вимоги інструкції є обов’язковими для виконання всіма учасниками навчально-виховного процесу.

1.4. Основними джерелами небезпеки в бібліотеці є: електричні розетки; офісна техніка (комп’ютер, монітор), стелажі для книг, вертикальні підставки для виставок, дверцята стінної шафи, вікна тощо.

1.5. Основними видами небезпеки можуть бути: враження електричним струмом, травми та поранення внаслідок необережності чи падіння предметів, порізи внаслідок розбиття скла, травми внаслідок поранення письмовими та канцелярськими приладами через необережність чи недбалість учнів тощо.

 

2. Загальні відомості та вимоги безпеки перед початком роботи в бібліотеці

2.1. Ознайомитись з правилами поведінки в бібліотеці.

2.2. Залишити зайві речі в класній кімнаті.

2.3. Чітко визначте порядок і правила безпечного здійснення діяльності в бібліотеці.

2.4. Перевірте наявність і надійність необхідних для діяльності в бібліотеці обладнання, предметів та засобів.

2.5. Забороняється приносити до навчального закладу та бібліотеки будь-які пристрої, речовини та предмети, які можуть становити небезпеку для оточуючих.

2.6. При виявленні на робочому місці невідомих предметів, несправного обладнання, пошкоджень будь-якого роду негайно повідомте бібліотекаря.

 

 

3. Вимоги безпеки під час роботи в бібліотеці

3.1.Користуйтеся приладами, які не є джерелом небезпеки як для власного життя та здоров’я, так і життя та здоров’я інших учасників навчально-виховного процесу.

3.2. Користуючись приладами з загостреними чи різальними частинами не спрямовуйте ці частини на себе чи на своїх товаришів, щоб уникнути поранень.

3.3. Виконуйте тільки ту роботу, яка передбачена завданням або дорученням бібліотекаря.

3.4. Не відволікайтеся від виконання завдання самі і не відволікайте інших сторонніми розмовами чи діями.

 1. До роботи з комп’ютерною технікою допускаються користувачі бібліотеки, які можуть самостійно працювати в операційній системі «WINDOWS» та мережі Інтернет.

3.6. Для ввімкнення комп’ютера використовуйте стабілізатор напруги. При виявленні пошкоджень електропроводу, несправної виделки чи розетки користуватися електроприладами забороняється.

3.7. Не торкайтеся оголених проводів та не користуйтеся незнайомими приладами.

3.8. Забороняється самостійно здійснювати будь-які заходи щодо ліквідації несправності.

3.9. Під час перебування в бібліотеці дотримуйтесь правил безпеки щодо користування електрообладнанням, технічними засобами, які знаходяться в бібліотеці. Забороняється самостійно без дозволу та нагляду бібліотекаря користуватися технічними засобами.

3.10. Згідно з правилами пожежної безпеки в бібліотеці не можуть знаходитися та використовуватися легкозаймисті та пожежонебезпечні предмети чи речовини; забороняється використовувати джерела відкритого вогню, обігрівачі, електричні чайники, кип’ятильники та подібні пристрої.

3.11. Учням забороняється знаходитись в бібліотеці у відсутності чи без дозволу бібліотекаря.

3.12. Забороняється висовуватися з вікон, ставати на підвіконня, відкривати самостійно вікна, самостійно вмикати електрообладнання, викидати з вікон будь-які предмети чи речі, штовхатися чи гратися, брати книги зі стелажів.

3.13. Під час знаходження в бібліотеці не вживайте їжу.

3.14. В разі погіршення стану здоров’я, хвороби та будь-яких інших обставин чи особливостей самопочуття негайно повідомте про це бібліотекаря.

3.15. В разі виконання завдання вперше чи нового виду навчальної діяльності дотримуйтеся рекомендацій та інструкцій бібліотекаря.

3.16. У випадку травми негайно зверніться до бібліотекаря.

3.17. Під час навчальної діяльності дотримуйтесь правил особистої гігієни.

 

 

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи в бібліотеці

 

4.1. Прибирання робочого місця після закінчення навчального заняття виконуйте з дозволу бібліотекаря.

4.2. Переконайтеся, що вами зібрані всі власні речі.

4.3. Не перешкоджайте іншим учням виходити з бібліотеки, не перегороджуйте і не блокуйте вихід.

 

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

5.1. У разі виникнення пожежі або загоряння необхідно учням під керівництвом бібліотекаря один за одним залишити приміщення (згідно з Порядком евакуації учнів).

5.2. В разі несправності електричних пристроїв, що перебувають під напругою, слід негайно повідомити про це бібліотекаря.

5.3. У разі нещасного випадку терміново повідомте бібліотекаря.

Виписка з ПАСПОРТА бібліотеки

 

Назва навчального закладу___  Новгород-Сіверська державна гімназія

                                                      імені К. Д. Ушинського

 

Дата заснування бібліотеки___1789 рік ____________________________

 

Адреса __________вул. К. Маркса, 38, м. Н-Сіверський, Чернігівська обл.

 

Тел./факс _____0258   3-16-80___________e-mail__nsdg@mail.ru_______

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 

Загальна кількість класів ________________14______________________

Загальна кількість педагогічних працівників _______53______________

Загальна кількість учнів _____________________         313_____________ _

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БІБЛІОТЕКУ

Рік заснування бібліотеки _______________________ 1789 рік _________

Місце розташування бібліотеки (поверх)____________І поверх__________

Загальна площа _________________________________119 м_____________

Наявність читального залу: так,       поєднаний з абонементом

кількість посадочних місць ________24___

Наявність книгосховища для навчального фонду: так,  поєднаний з

абонементом

Графік роботи бібліотеки_____ пн.-пт.: 10 – 19 ___________________

 

 1. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Бібліотечне обладнання (кількість)

Стелажі_________________ 19________________________________________

Кафедри видачі___________ – ________________________________________

Столи___________________17________________________________________

Книжкові шафи__________   19 ________________________________________

Оргтехніка (кількість)

Комп’ютерна техніка _____3_____

Доступ до Інтернет________так________________________________________

 

2. ВІДОМОСТІ ПРО ШТАТ БІБЛІОТЕКИ

Загальна кількість працівників бібліотеки ________ 1__________

Освіта бібліотечних працівників

Педагогічна:   вища____  спеціаліст________________

 

Стаж роботи бібліотечних працівників

 

Стаж бібліотечної роботи:       _________________________9__________________

Стаж роботи в бібліотеці даного закладу: _______________ 9__________________

 

 

 

 

 

 

 

3.ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЄ ДІЯЛЬНІСТЬ БІБЛІОТЕКИ

(зазначити рік затвердження)

Положення про бібліотеку_____________________________________________________________ 2005 р. __________________________________

Правила користування бібліотекою _________ 2009 р.___________________________________

Паспорт бібліотеки  ________________________ 2013 р.____________________________________         

Посадові інструкції ______________________  2009 р.______________________________________

Інструкція з безпеки життєдіяльності учнів під час знаходження в бібліотеці._______2012 р._____

                                                 

 

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ

Бібліотечний фонд

Класифікаційна система, що використовується бібліотекою __ББК__

 

Показники

Станом на 01.09.2013 р.

назв

примірників

1.Основний бібліотечний фонд

(без урахування підручників)

27495

34281

З них за виданнями:       Книги та

                                           Брошури:

27452

32605

Періодичні видання, усього

43

1676

для вчителів

27

1287

для учнів

16

322

для бібліотечних працівників

2

67

Документи на електронних носіях

 4

4

            Аудіовізуальні документи

8

8

За змістом:   Психолого-педагогічні   науки

1620

1842

Суспільно-політичні науки

2076

2507

Природничі науки

2236

2355

Прикладні науки

672

725

Літературознавство, мовознавство

2164

2602

Мистецтво і спорт

898

1004

Художня література

17751

21531

Бібліотекознавство

35

39

ІІ. Фонд підручників

304

10487

 

Мовний склад основного бібліотечного фонду (без урахування підручників)

Українською мовою (%)____________________________________________________________ 42________________________________

Російською мовою (%)_________ 55,7------------------------------------------------------

іншими мовами (%_____________ 1,7___________________________

 

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки

 Абетковий каталог, рік заснування_________ 2005_____________ обсяг у картках ___2348_______

Систематичний каталог, рік заснування _____2005____________обсяг у картках ____1983______

 

Робота з користувачами

 

Показники роботи

 

Загальна кількість користувачів

 

 

 

 

 

433

у т.ч.: учні

313

учителі

53

батьки, працівники

31

представники місцевих громад, інші

36

Загальна кількість відвідувань

10029

Кількість книговидач, прим.

12946

у т.ч.: книги, брошури

8550

журнали, газети

4396

Обертаність основного бібліотечного фонду2 (без урахування підручників)

 

 

 

 

бертаність основного бібліотечного фонду1 (без урахування

0,38