Новгород-Сіверська
державна гімназія ім. К.Д. Ушинського
Новгород-Сіверський

Вступ до гімназії

П Р А В И Л А

 

прийому учнів (вихованців) до Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д.Ушинського

на 2014-2015 навчальний рік

 

          1. Загальні положення

          1.1. Правила прийому учнів (вихованців) до Новгород-Сіверської державної гімназії імені К.Д.Ушинського (далі – гімназія) розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19 червня  2003 року  №389.

          1.2. Прийом учнів (вихованців) до гімназії здійснюється на конкурсній основі.

1.3. Правила конкурсного прийому обговорюються на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалюються ними, затверджуються директором гімназії та погоджуються з управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації та Міністерством освіти і науки України.

1.4. У конкурсному відборі можуть брати участь діти незалежно від місця проживання, соціального статусу.

1.5. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщуються у приміщенні  гімназії. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової інформації.

2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні гімназії

вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводиться випробування із зазначенням вимог до їх змісту, порядку оформлення та подання.

2.3. Випробування в рамках основного конкурсного прийому проводяться  після закінчення навчального року з 20 червня. За наявності вільних місць допускається додатковий конкурсний прийом (з 18 по  22 серпня), який має бути організований таким чином, щоб зарахування дітей відбулося не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року.

2.4. Додатковий конкурсний прийом може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати                     30 учнів.

2.5. Для проведення конкурсних випробувань у гімназії створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора  гімназії за погодженням з радою закладу. До складу приймальної комісії залучається психолог. Головою приймальної комісії є директор гімназії.

2.6. З кожного предмета, передбаченого для проведення випробувань, створюється предметна комісія зі складу членів приймальної комісії, її склад затверджується наказом директора гімназії.

2.7. До участі в конкурсі допускаються діти (учні, вихованці)  на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, що їх замінюють), що подається на ім’я директора гімназії, табеля успішності учня або свідоцтва про базову загальну середню освіту та документа, який підтверджує статус учня.

2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів (вихованців)   з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.

2.9. Адміністрація гімназії встановлює особливі (пільгові) умови конкурсу для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей-інвалідів, дітей, які постраждали внаслідок аварії на  Чорнобильській АЕС, інших категорій дітей.

2.10. Для встановлення пільгових умов до приймальної комісії необхідно надати документи, що підтверджують відповідний статус дитини.

 

3. Правила проведення конкурсу

3.1. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до                   1-го класу гімназії (що відповідає 5-му класу основної школи), проводяться з української мови (диктант) та математики (тестування).

3.2. Конкурсні випробування для учнів (вихованців), які вступають до інших класів гімназії, проводяться з української мови (диктант), історії України (тестування) за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного прийому. Адміністрація гімназії самостійно визначає умови і порядок проведення конкурсного прийому таких учнів. Прийом учнів (вихованців) до гімназії із закладу того самого типу або за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.

3.3. Білети, тексти диктантів, варіанти письмових завдань (тестів), теми творчих робіт для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються методичними об’єднаннями вчителів, затверджуються директором гімназії та погоджуються управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації. Можливе часткове використання творчих завдань.

3.4. Не допускається застосування тих самих варіантів  завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.

3.5. Конкурсні завдання зберігаються у директора гімназії в запечатаному конверті, відкриваються головою предметної комісії в день випробування у присутності її членів та вступників.

3.6. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу. Після завершення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.

3.7. Обсяг і тривалість написання вступниками письмових робіт, підготовки до усного опитування за білетами, інших видів випробувань визначає голова приймальної комісії для кожної вікової групи окремо.

3.8. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються у  порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.

3.9. Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового  - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні гімназії для загального ознайомлення.

3.10. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники ІІ-ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники ІІ та ІІІ етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.

3.11. Учні–випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від одного випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.

3.12. Для категорій учнів, зазначених в пунктах 3.10.-3.11, допускається проведення тільки одного випробування – співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

3.13. Діти (учні, вихованці), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку. На підставі цього їм надається право участі у повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор гімназії.

3.14. Діти (учні, вихованці), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування

4.1. Діти (учні, вихованці), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до державної гімназії наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування дітей (учнів, вихованців), проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.

4.2. До гімназії подаються такі документи: заява батьків, або осіб, які їх замінюють; копія свідоцтва про народження (паспорта); особова справа; документ про освіту; витяг з історії розвитку дитини (форма 112); копія форми 063-У «Про профілактичні щеплення»; довідка лікаря про відсутність інфекційних захворювань; направлення органу місцевого самоврядування.

4.3. Якщо учні (вихованці), їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.

Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом. Проведення додаткових випробувань під час проведення апеляції забороняється.

4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти  і науки Чернігівської обласної державної адміністрації, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.

4.5. Діти (учні, вихованці), які зараховані до гімназії, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу. На звільнені місця може проводитися додатковий конкурсний прийом.

4.6. Учень має право брати участь у конкурсних випробуваннях, що їх проводять декілька загальноосвітніх навчальних закладів, але для зарахування до визначеного ним навчального закладу вступник повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу в цьому закладі.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу

5.1. Директор  гімназії несе персональну відповідальність за дотриманням вимог даних Правил.

5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів (вихованців) до гімназії за його результатами покладається на управління освіти  і науки Чернігівської обласної державної адміністрації .

5.3. У разі порушення гімназією вимог даних Правил конкурсного прийому, рішенням управління освіти  і науки Чернігівської обласної державної адміністрації результати конкурсу визначаються недійсними. У такому разі управління освіти  і науки Чернігівської обласної державної адміністрації організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

 

Директор державної гімназії                                                       О.М.Пшеничний